Opis projektu


 

Terminy

Okres realizacji zadania: od 04.08.2014 do 04.05.2017 r.

 • Data podpisania umowy na realizację robót: 03.07.2014r.
 • Czas realizacji: 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego między 15 grudnia a 15 marca
 • Data rozpoczęcia robót budowlanych: 04.08.2014r.
 • Numer Kontraktu: 160/RK/173/09/2014

 

Wartość

 • Wartość robót (brutto): 682 240 503,48 PLN
 • Maksymalna wartość zobowiązania (brutto) 784 576 579,00 PLN
 • Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Spójności (brutto): 421 551 744,74 PLN

 

Cele projektu

 • Przystosowanie istniejącej drogi krajowej nr 7 do parmaterów trasy ekspresowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży,
 • Podniesienie komfortu jazdy.

 

Korzyści wynikające z przedsięwzięcia

 • komfortowe połączenia drogowe,

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,

 • obniżenie kosztów podróży,

 • utrzymanie lokalnych połaczeń sieci drogowej,

 

Podstawowe dane techniczne drogi ekspresowej

 

 

Parametr

Wartość /opis

1.

Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu)

S

2.

Prędkość projektowa [km/h]

100

3.

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu [kN/oś]

115

4.

Kategoria obciążenia ruchem

KR6

5.

Szerokość jezdni i pasów ruchu [m]

2 x 3,5 m + 2,5 pas awaryjny

6.

Szerokość pasa rozdziału [m]

12 m

7.

Spadek poprzeczny jezdni poza łukami wymagającymi przechyłki

jednostronny 2%

 

Zakres robót budowlanych do wykonania

 • budowa odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej o dł. ok. 22 km, w tym: od km 484+801,23 do km ok.  499+275 przebiegającego po nowym śladzie i od km ok. 499+275 do km 506+802,15 przebiegającego po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 7,
 • budowę 3 węzłów drogowych: Szydłowiec Północ  w km 495+550 ( z drogą gminną), Szydłowiec Centrum  w km 499+275 (z drogą wojewódzką nr 727 w nowym przebiegu), Szydłowiec Południe w km 503+160 (z ul. Kościuszki w Szydłowcu),
 • przebudowa drogi gminnej 400402W w km 485+309,30,
 • przebudowa drogi powiatowej 4010W w km 486+445,50,
 • przebudowa drogi powiatowej 4011W w km 486+693,82,
 • przebudowa drogi powiatowej 4012W w km 489+811,50,
 • przebudowa drogi gminnej 400406W w km 491+427, 14,
 • przebudowa drogi powiatowej 4013W w km 492+839,20,
 • przebudowa drogi gminnej w km 493+984,44,
 • przebudowa drogi gminnej w km 495+513,32,
 • przebudowa drogi powiatowej 4009W w km 497+573,24,
 • budowa drogi wojewódzkiej 727 (nowy przebieg) w km 499+245,03 na długości ok. 1770 m,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 727 (stary przebieg) w km 499+949,71,
 • przebudowa ul. Iłżeckiej w km 500+493,53,
 • przebudowa drogi powiatowej 4015W (ul. Kolejowa) w km 501+271,80,
 • przebudowa ul. Kościuszki w km 503+158,84,
 • budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległy teren,
 • budowa dróg serwisowych do obsługi zbiorników retencyjnych,
 • budowa ciągów pieszych,
 • budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych,
 • budowa nowych zatok autobusowych oraz wiat przystankowych,
 • przygotowanie terenu pod parę MOP II w kierunku Krakowa i Warszawy w km 488+400, wykonanie wjazdów i wyjazdów oraz przyłączy,
 • przygotowanie terenu pod MOP II w kierunku Krakowa w km 504+375, wykonanie wjazdów i wyjazdów oraz przyłączy,
 • wykonanie wjazdu i wyjazdu z MOP III w kierunku Warszawy w km 504+375,
 • budowa  WD-1, wiadukt drogowy nad drogą gminną nr 400402W w km 485+309,30,
 • budowa MD-2, most nad ciekiem wodnym w ciągu drogi ekspresowej w km 485+988,30,
 • budowa MD-3, most drogowy nad dwiema drogami powiatowymi, rzeką Oronką, umożliwiający również przejście dla zwierząt dużych w km 486+401,10,
 • budowa WD-4, wiadukt drogowy nad drogą powiatową nr 4012W w km 489+811,36,
 • budowa MD-5, most na ciekiem w km 490+165,77,
 • budowa WD-6, wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 400406W, w km 491+427,14,
 • budowa MD-7, most nad rzeką Szabasówką, umożliwiający również przejście dla zwierząt dużych w km 491+956,89,
 • budowa KP-7a, kładka dla pieszych nas drogą ekspresową w km 495+505,00,
 • budowa WD-8, wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 4013W, w km 492+839,20,
 • budowa WD-9, wiadukt w ciągu drogi lokalnej w km 493+984,44,
 • budowa WD-10, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Północ”  w km 495+513,32,
 • budowa WD-10a, wiadukt drogowy łączący drogę SP-06 z SL-07 nad drogą ekspresową w km 469+230,12,
 • budowa WD-11, wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4009W - nad drogą ekspresową w km 497+573,24,
 • budowa WD-15, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Centrum”  w km 499+245,03,
 • budowa PG-16, wiadukt drogowy w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr W727 w km 499+949,71,
 • budowa PG-16a, wiadukt drogowy łączący ulicę Iłżecką z ulicą Piękną nad drogą ekspresową w km 500+493,53,
 • budowa WD-17, wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4015W nad drogą ekspresową w km 501+300,53,
 • budowa WD-17a, wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej km 502+065,49,
 • budowa WD-18, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Południe”  nad drogą ekspresową w km 503+158,75,
 • budowa WD-18a, wiadukt drogowy nad drogą ekspresową w km 503+840,13,
 • budowa KP-19, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w km 504+454,67 łącząca MOPy,
 • budowa PZ-19a, przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową w km 505+365,
 • budowa PZ-20, wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej w km 506+291,66 umożliwiający przejście zwierząt dużych,
 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
 • usunięcie drzew i krzewów,
 • usunięcie warstwy humusu i darniny,
 • rozebranie obiektów mieszkalnych i gospodarczych,
 • wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • rozbiórki elementów dróg,
 • wykonanie robót ziemnych, w tym wymiana gruntu organicznego i nieorganicznego z odwodnieniem wykopów, wykonanie wykopu w gruntach skalistych,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych,
 • przebudowa  linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa sieci cieplnej,
 • wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 • przebudowa istniejących cieków melioracyjnych kolidujących z projektowaną drogą ekspresową,
 • przebudowa istniejącego drenażu kolidującego z projektowaną drogą ekspresową,
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg, w tym kanalizacji deszczowej,
 • budowa zbiorników retencyjno-przelewowych w miejscach odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy,
 • montaż i wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni izolacyjnej, stawy lęgowe,
 • budowa przejść i wygrodzeń dla zwierząt,
 • budowa oświetlenia drogi,
 • budowa kanalizacji pod system sterowania ruchem,
 • budowa sytemu kontroli ważenia pojazdów Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego,
 • przeniesienie obiektów małej architektury: przydrożnych krzyży i kapliczek,
 • budowa parków miejskich w miejscowości Szydłowiec przy ul. Jastrzębskiej i Kolejowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną,
 • wybudowanie i utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,
 • naprawa zniszczonych dróg publicznych związana z realizacją kontraktu,
 • wykonanie dokumentacji realizacyjno - technologicznej i dokumentacji powykonawczej,
 • wykonanie pomiarów hałasu po zakończeniu inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.

 

Kadra

 • Kierownik Projektu: Wiktor Dora - GDDKiA    
 • Inżynier Kontraktu: Waldemar Głowacki - Promost Consulting Sp z o.o.
 • Dyrektor Kontraktu: Przemysław Zieliński - Dragados S.A.

 

Mapa przebiegu trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe opisy wybranych obiektów inzyneirskich w ciągu drogi ekspresowej S7: